Konkurs na nowe logo szkoły

W związku ze zmianą nazwy naszej szkoły na Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej ogłaszamy konkurs na nowe logo. Osoba, której projekt zostanie wybrany przez specjalną komisję jako zwycięski otrzyma cenną nagrodę pieniężną oraz dodatkowo odpowiednie oceny z zachowania oraz informatyki w klasach gimnazjalnych lub plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

Klasy gimnazjalne wykonują logo w dowolnym programie graficznym i zapisują go w postaci pliku .png lub .gif z przeźroczystym tłem. Logo musi mieć rozmiar minimum 1000 px na 1000 px i być kolorowe. Gotowe, podpisane pliki proszę dostarczyć do Pana Daniela Smotra w nieprzekraczalnym terminie 24.10.2017r godzina 15:00 na dowolnym nośniku danych.

 

Klasy 4-7 Szkoły Podstawowej wykonują projekt logo na białej kartce A3, dowolną techniką w kolorze. Gotowe, podpisane rysunki proszę dostarczyć do Pana Daniela Smotra w nieprzekraczalnym terminie 24.10.2017r godzina 15:00.

 

       „Poznaj 7 zasad projektowania logo”

  1. Nie uży­waj wię­cej niż trzech kolo­rów.
  2. Nie uży­waj wię­cej niż dwóch kro­jów pisma (Typografii).
  3. Pozby­waj się wszys­tkiego, co nie jest abso­lut­nie konieczne.
  4. Logo powinno zawsze wyglą­dać dobrze
  5. Logo musi być zapamię­ty­walne.
  6. Nie słu­chaj destruk­cyjnych opi­nii (dzieci, rodziny lub zna­jomych).
  7. Nie łącz ele­men­tów pop­u­larnych zna­ków, nazy­wa­jąc to ory­gi­nalną pracą.

03-10-2017